Πρόγραμμα Σπουδών Β’ Γυμνασίου

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ / ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΜΑΘΗΜΑ ΤΑΞΕΙΣ
Α΄ Β΄ Γ’
Ελληνική Γλώσσα
και
Γραμματεία
Νεοελληνική Γλώσσα
και Γραμματεία
Γλωσσική Διδασκαλία 2 2 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 2 2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3 3 3
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση 2 2 2
Μαθηματικά Μαθηματικά 4 4 4
Φυσικές Επιστήμες Φυσική 1 2 2
Χημεία 1 1
Βιολογία 2 1 1
Γεωγραφία 2 2
Σπουδές του Ανθρώπου και της Κοινωνίας Ιστορία 2 2 2
Κοινωνική και πολιτική Αγωγή 2
Θρησκευτικά 2 2 2
Ξένες Γλώσσες Αγγλικά 2 2 2
2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά/Γερμανικά) 2 2 2
Τεχνολογία & Πληροφορική Τεχνολογία 1 1 1
Πληροφορική 1 1 1
Πολιτισμός και Δραστηριότητες Μουσική 1 1 1
Καλλιτεχνικά 1 1 1
Αθλητική Ζωή Φυσική Αγωγή 2 2 2
Οικιακή Οικονομία Οικ. Οικονομία 2 1
Βιωματικές Δράσεις-Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες – Project Τοπική Ιστορία 1 1 2
Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Π.Ε.Α.Α)
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.)
Φύση και Άσκηση
Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης
Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ.)
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 35 35 35